Търсят началник отдел “Правно осигуряване и информационно обслужване“ в Община Шумен

От началник отдел се очаква: Да подпомага кмета, зам. кметовете и секретаря при реализиране общите цели на общинската администрация. Организиране на служителите в отдела за повишаване ефективността в областта на правното обслужване на дейностите в общината, отбранително-мобилизационната подготовка на населението от общината, представителните протоколни дейности и информирането на обществеността чрез средствата за масово осведомяване за работата на общинската администрация. Да проектира, поддържа и оптимизира информационната система на общинската администрация, с цел осигуряване на непрекъснат работен процес на ИТ инфраструктурата. Организира, контролира и координира цялостната дейност на отдел „Правно осигуряване и информационно обслужване“.

Изисквания към кандидатите:

1. Степен на завършено образование – Бакалавър;

2.Професионална област– Комуникационна и компютърна техника, Информатика;

3. Ранг III младши или 4 години професионален опит в област, свързана с изпълняваните преки задължения;

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

Документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17, ет. 2, стая № 237.

Срок за подаване на документите: до 16:00 часа на 21.08.2017 г.

Снимка: Община Шумен

Подобни

Leave a Comment

ten + four =