Търсят се съдебни заседатели към Шуменския районен съд

Общински съвет Шумен открива процедура за избор на съдебни заседатели към Шуменския районен съд за мандат 2020 – 2023 година. Общински съвет Шумен ще избере съдебни заседатели от всички общини към съдебния район на Районен съд – Шумен, т. е. от общините Шумен, Венец и Хитрино. Кандидатите за съдебни заседатели следва да отговарят на следните изисквания:

 1. Да са дееспособни български граждани;
 2. Да са на възраст от 21 до 68 години;
 3. Да имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатстват;
 4. Да имат завършено най-малко средно образование;
 5. Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 6. Да не страдат от психични заболявания;
 7. Да не са съдебни заседатели в друг съд или, ако са такива, да декларират пред Общински съвет Шумен, че, ако бъдат избрани, ще подадат молба за напускане в съда, в който мандатът им все още не е изтекъл до датата на полагане на клетва пред Шуменския районен съд;
 8. Да не са общински съветници от съдебния район, за който са избрани;
 9. Да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 10. Да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който са избрани;
 11. Да не са били съдебни заседатели за повече от два последователни мандата към Шуменския районен съд.

Документи, които следва да подадат кандидатите за съдебни заседатели до Общински съвет Шумен:

 1. Молба свободен текст, в която задължително трябва да бъдат вписани телефонен номер за обратна връзка, както и мейл на кандидата;
 2. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
 3. Нотариално заверено копие от дипломата за завършено образование;
 4. Медицинско удостоверение за това, че кандидатът не страда от психическо заболяване;
 5. Две препоръки и данни за контакт с двете лица, които са направили препоръките, към които общинските съветници да се обръщат за допълнителна информация по препоръките;
 6. Мотивационно писмо;
 7. Писмено съгласие;
 8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67 ал. 3 от Закона за съдебната власт;
 9. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 година.

Срок за подаване на документите от кандидатите за съдебни заседатели: от 1 май 2019 година до 31 май 2019 година включително на гише № 3 в сградата на Община Шумен.

Комисията за избор на съдебни заседатели ще проведе изслушване на кандидатите в публично заседание на 3-ти и 4-ти юли 2019 година от 14 часа, като за него ще бъдат уведомени всички кандидати.

Подобни

Leave a Comment

fourteen + 14 =