Четирима кандидати за мантинелите в Североизточна България

Отворени са офертите на кандидатите в обществената поръчка за доставка и монтаж на мантинели за републиканските пътища за срок от 4 години. Общата индикативна стойност на обществената поръчка е 40 200 000 лв. без ДДС и се финансира от бюджета на АПИ, съобщават на сайта на Агенцията.

За обособена позиция №3 – Североизточен район, включващ областите: Варна, Добрич, Шумен и Търговище са отворени офертите по реда на тяхното постъпване в АПИ на:

-„Пътища и мостове“ ЕООД;

-„СИМИНВЕСТ“ ООД;

-ДЗЗД „ТРП ИЗТОК“ /с участници в обединението „А. Д. ХОЛД“ ООД, „ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ“ ЕООД/;

-ДЗЗД „ПСТ-СЕТ ОСП“ ДЗЗД /с участници в сдружението „ПСТ Груп“ ЕАД и „СЕТ Къмпани“ АД/;

За шестте обособени позиции по районите на планиране в страната се борят общо девет фирми и обединени.

Едно от изискванията към участниците бе през последните 5 години да са изпълнявали дейности, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, свързани с доставка и монтаж на ограничителни системи с обща дължина минимум 15 км по републиканските пътища или такива извън страната, които имат аналогични характеристики.

Друго условие е кандидатите да притежават система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент.

Снимка: АПИ

 

Подобни

Leave a Comment

18 + fourteen =