„Шуменско плато“ – Защитена зона

Проект на заповед за обявяване на защитена зона „Шуменско плато“ е публикуван на сайта на Министерство на околната среда и водите. Зоната е част от екологичната европейска мрежа Натура 2000 и ще бъде обявена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В едномесечен срок от публикуването на 25 септември 2020 г. заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите, с копие до Изпълнителната агенция по горите, мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно режимите, посочени в проекта на заповед.

Пълният текст е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите – https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Шумен (гр. Шумен, ул. „Съединение” № 71, ет.3).

Защитена зона BG0000382 „Шуменско плато“ е разположена в землищата на гр. Шумен, с. Новосел, с. Лозево, в община Шумен, както и с. Кочово, с. Осмар, с. Троица, община Велики Преслав. Обект на защита са местообитанията на тревни съобщества, букови и панонски гори и животински видове.

Подобни

Leave a Comment

15 + 8 =