105 проверки са извършили експертите от РИОСВ – Шумен през май

105 проверки на 94 обекта са извършили експертите от РИОСВ – Шумен през май. От тях 57 са планови,  48 – извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 39 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия. За установени административни нарушения са съставени 5 акта. Два от тях са за неправилно заустване на отпадъчни води.

През отчетния  период в инспекцията са постъпили общо 13 сигнали, от тях 9 са проверени на място, а 4 сигнала са препратени по компетентност.

За периода са събрани средства в размер на общо 1 627  лв. Събраните суми по наложени глоби и санкции възлизат на  350 лв. От текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС са събрани 1277 лв. Общо 1021,60 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, като най-големи приходи от платени санкции по чл. 69 от ЗООС е получила община Попово – 775, 60 лв., следва община Каспичан с 185, 20 лв.

За изминалия месец директорът на РИОСВ – Шумен е издал едно наказателно постановление на физическо лице за нарушение на Закона за лечебните растения в размер на 350 лв.

Подобни

Leave a Comment

1 × 5 =