82 трудови злополуки са регистрирани за 2018 година в Териториалното поделение на НОИ – Шумен

През 2018 г. в Териториалното поделение на НОИ – Шумен са декларирани 82 злополуки, 3 от които не са признати за трудови. На работното място във връзка или по повод на извършваната работа са възникнали 66 трудови злополуки.

През периода има една регистрирана злополука със смъртен изход. Към настоящия момент няма данни за злополуки, довели до инвалидност на пострадалите през 2018 г. лица.

Отрасловото разпределение на показва, че най-много злополуки са допуснати в следните отрасли:

  • Производството на основни метали – 10
  • Хуманно здравеопазване – 10
  • Държавно управление – 10
  • Производство на изделия от други неметални минерални суровини – 5
  • Производство на хранителни продукти – 4
  • Производство на химични продукти – 3

През разглеждания период няма ясно изявена тенденция по месеци или сезони за възникване на злополуките. В сравнение с предходната година нивото на допуснатите трудови злополуки запазва своите стойности – през 2017 г. са декларирани общо 87 злополуки, 5 от които не са признати за трудови.

В национален мащаб, област Шумен за поредна година се нарежда на 10-то място сред 28–те области в страната по брой на трудовите злополуки. Най-много трудови злополуки са декларирани в териториалните поделения на НОИ в София – град, Варна и Пловдив, където са станали почти половината от злополуките в страната. Това е показател, който е пряко свързан и с нивото на икономическо развитие.

През 2018 г. ТП на НОИ – Шумен съвместно с Дирекция „Инспекция по труда“ са осъществили 11 разследвания на трудови злополуки, допуснати с 11 лица.

През изтеклата година инж. Юлиян Неделчев, главен инспектор по осигуряването в ТП на НОИ – Шумен е извършил 12 проверки в осигурителите по спазване на нормативните актове на държавното обществено осигуряване. Няма издадени предписания, но са съставени 4 акта за недеклариране на трудова злополука в законно установения срок. За първото тримесечие са извършени 4 проверки в осигурители с издаден 1 акт.

През 2018 г., както и до настоящия момент на територията на Шуменска област няма регистрирани случаи с професионално заболяване.

 

Подобни

Leave a Comment

seventeen − sixteen =