83 проверки са извършили от РИОСВ – Шумен през септември, събрани са 5287 лева

Експертите от РИОСВ- Шумен извършиха 83 проверки през септември.  От тях 47 са планови, а 36 извънредни.  Проверени са 81 обекта . За периода са постъпили 9 сигнала,  по 7 са предприети действия, а по два предстоят проверки.  Издадени са  11 наказателни постановления, с които са наложени 5  глоби и имуществени санкции за 3350 лв. и 6 текущи месечни санкции за наднормено замърсяване на отпадъчните води от предприятия за 250 лв. Това съобщават от РИОСВ – Шумен.

Събраните суми от екоинспекцията за септември са 5287 лв. От тях по наложени имуществени санкции и глоби са 2189 лв., в т.ч. 1100 лв. събрани от НАП. Разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти са 2478 лв. Общините с най-големи приходи от наложени санкции са Попово – 744 лв ,Опака – 675 лв. и  Шумен –444 лв.

Извършени са и 15 извънредни проверки в търговски обекти на територията на РИОСВ- Шумен за пуснати на пазара полимерни торбички. Не са констатирани торбички, които не отговарят на изискванията на чл. 4, ал. 1 от Наредба за определяне реда и размера за заплащане на продуктова такса.

От екоинспекцията са извършени планови комплексни проверки на ГПСОВ на  Шумен,  на  предприятието за производство на слънчогледово масло „Плиска ойл“ ООД  и на завода за фаянсови плочи и теракот „Дюра-тайлс“ в Нови пазар. При тях не са установени замърсявания на околната среда и нарушения на  действащите разрешителни режими и документи.

При текущи проверки са дадени предписания на Регионално депо за неопасни отпадъци с оператор община Търговище, стопанисвано от  ОП БКС-Търговище за предоставяне на информация за планираното изграждане на клетка 2 на депото. Искане за предоставяне на документи по условие 5.“Управление на околната среда“ е отправено към „Хибриден център по свиневъдство“ АД –инсталация за интензивно отглеждане на свине в Шумен.

Подобни

Leave a Comment

eighteen − nine =