92 % от предприятията в област Шумен са микро – с до 9 заети

Микропредприятията (с до 9 заети в тях) представляват цели 92 % от предприятията в област Шумен през 2016 година. Малките (от 10 до 49 заети) са 6.4%, средните (от 50 до 249 заети) – 1.3% и големите (с 250 и повече заети) – 0.3%. Това сочат данните на Териториално статистическо бюро-Североизток. По окончателни данни на Националния статистически институт за 2016 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в областта са 6 882, или с 1.5% повече спрямо предходната година.

5 106 са приключили годината с печалба, със загуба са 899 и с нулев финансов резултат са 877 от предприятията в областта.Заетите лица в нефинансовите предприятия в област Шумен са 38 178. Най-висок е делът на заетите лица в сектор „Преработваща промишленост” – 12 978 и сектор

„Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 8 316, които формират 55.8% от общия брой на заетите в областта.

Големите предприятия формират 35.4% от общата стойност на дълготрайните материални активи за областта, микропредприятията – 24.6% , малките предприятия – 21.7% и средните предприятия – 18.3%. Икономическите сектори с най-голяма стойност на ДМА са:

  • „Преработваща промишленост” – 682 млн. лв.;
  • „Селско, горско и рибно стопанство” – 251 млн. лв.;
  • „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 149 млн. лева.

Нефинансовите предприятия от трите сектора отчитат 75.0% от стойността на всички ДМА в областта. Община Шумен формира 71.2% от общата стойност на дълготрайните материални активи на нефинансовите предприятия в областта, община Нови пазар – 9.1%, а община Каспичан – 7.3%. През 2016 г. нефинансовите предприятия в областта са реализирали приходи от дейността в размер на 3 448 млн. лв. и са извършили разходи за дейността в размер на 3 236 млн. лева.

Подобни

Leave a Comment

1 × 5 =